Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit,

 Ir tatai skaitydami permanykit. [...]

                                                                 M. Mažvydas

 

 

 

 

 

 

Indų-iranėnų kalbos

 

Šios šakos kalbos yra išplitusios vidurinėje ir pietų Azijoje. Indai-iranėnai, kurie save vadino arijais (āryas reiškia „gerbtinas, kilmingas“), į dabartines gyvenamąsias vietas atkeliavo III tūkstantm. gale - II tūkstantm. pr. m. e. pradžioje iš pietryčių Europos (manoma, kad jų protėvynė buvusi maždaug šių dienų Ukrainos ir Moldavijos teritorijose). Atkeliavo jie įvairiais keliais: vieni, matyt, šiauriniais Kaspijos pakraščiais, o kiti – per Kaukazą. Tie iš indų-iranėnų, kurie liko savo protėvynėje (Juodosios jūros pakraščių stepėse ir Kaspijos jūros pakraščiuose), graikų rašytojų vadinami skitais.

Apie XV a. pr. m. e. dalis Vidurinėje Azijoje įsikūrusių indų-iranėnų Kabulo upės slėniu patraukė į derlingas šiaurės vakarų Indijos lygumas, kur susidūrė su ten gyvenusiais dravidais. Iš tų lygumų įsibrovėliai, nugalėdami dravidų pasipriešinimą, plito Gango baseine ir toliau į pietus. Kita Vidurinėje Azijoje įsikūrusių indų-iranėnų dalis, kurį laiką ten pagyvenusi, I tūkstantm. pr. m. e. pradžioje keliomis bangomis įsibrovė į Iraną ir ten įsitvirtino.

Taip išsiplėtę, indai-iranėnai ėmė diferencijuotis ir kalbos atžvilgiu. Jų prokalbė suskilo į atskiras tarmines grupes, iš kurių ilgainiui išriedėjo trys dabartinių indų-iranėnų kalbų atšakos: 1) indų kalbos; 2) iranėnų kalbos ir 3) dardu kalbos (pirmosios dvi grupės kalbos moksle neretai traktuojamos kaip atskiros šakos).

Indų kalbų atšakai priklauso nemažai gyvų ir mirusių kalbų. Jų istorijoje išskiriamos trys epochos: a) senoji (nuo XV a. ligi V a. pr. m. e.); b) vidurinė (nuo V a. pr. m. e. ligi X a.) ir c) naujoji (nuo X a. ligi šių dienų).

Iš senosios epochos žinomos tik vedų kalba ir sanskritas. Vedai (vedas „žinojimas“) – tai religiniai tekstai, kurių archaiškiausias yra Rigvedas (himnų vedas). Jo dalis buvo parašyta dar tuomet, kai indai nebuvo atkeliavę į Indiją. Apie V a. pr. m. e. iš vedų kalbai artimos tarmės išriedėjo sanskritas (samskrtam „apdorotas, dirbtinis“) – senovės indų sunorminta literatūrinė kalba. Šia kalba V a. pr. m. e. - XV a. buvo sukurta nuostabi literatūra, poemos Mahabharatas ir Ramajanas, kuriose apdainuojami didvyrių žygiai. Sanskritas Indijoje, kaip lotynų kalba viduramžiais Europoje, maždaug nuo IV a. pr. m. e. tapo mokslo, literatūros kalba, vartojama dar ir dabar rašytojų bei mokslininkų. Įdomu, kad sanskrite, išlaikiusiame daug indoeuropiečių prokalbės elementų, yra nemaža bendrų su lietuvių kalba žodžių bei žodžių formų (plg. skr. avis „avis“, dēvas „dievas“, dhūmas „dūmas“, patis „vyras, pats“, vrkas „vilkas“).

Vidurinės epochos indų kalba buvo susiskaidžiusi į daugybę tarmių (tai matyti iš III a. pr. m. e. išlikusių karaliaus Ašoko įrašų). Tų tarmių pagrindu susidarė vad. prakritai (prakrtam „liaudies kalba“), t. y. žemesnio rango, prastuomenės literatūrinės kalbos. Iš jų seniausia yra pāli (pāli „eilė, tvarka“) – religinė budistų kalba.

Naujosios epochos indų kalbos, kuriomis dabar šneka apie 600 mlj. žmonių, skirstomos į 4 grupes: a) centrinę, b) rytų, c) pietų ir d) šiaurės vakarų. Centrinei priklauso visų pirma hindi ir urdu (pirmoji vartojama Indijoje kaip valstybinė šalia anglų, o antroji – Pakistane kaip valstybinė kalba). Be šių, centrinei grupei priklauso dar šios kalbos: biharų, pendžabų, gudžaratų, radžastanų, nepalų ir kt. Rytų grupę sudaro bengalų, orijų ir kt., pietų – marathų, singalų ir kt., šiaurės vakarų – kašmirų, lahndų, sindhų ir kt. Iš šios pastarosios, t. y. iš šiaurės vakarų grupės, kilę yra ir plačiai po pasaulį pasklidę čigonai, kurie išsikėlė iš Indijos V a. (Lietuvoje jie atsirado XV a.).

Iranėnų kalbų atšakai priklauso taip pat nemažai gyvų ir mirusių kalbų. Jų, kaip ir indų kalbų, istorijoje irgi išskiriamos trys epochos: a) senosios iranėnų kalbos (X-III a. pr. m. e.), b) vidurinės (III a. pr. m. e. - VIII a.) ir c) naujosios (nuo VIII a. ligi dabar).

Iš senosios epochos žinomiausios yra dvi kalbos – Avestos kalba ir senoji persų kalba. Avesta – tai Zaratustros pasekėjų religinių tekstų knygos (užrašytos tik III a., bet jų turinys iš lūpų į lūpas buvo perteikiamas nuo senų laikų – manoma, kad net nuo II tūkstantm. pr. m. e. antrosios pusės). Avestos kalba yra archaiškiausia iš visų iranėnų kalbų ir gana artima indų Rigvedo kalbai. Senoji persų kalba, žinoma iš dantiraštinių VI-IV a. pr. m. e. įrašų, rėmėsi pietvakarių Irano tarmėmis.

Vidurinės epochos iranėnų žinomesnės kalbos – pehlevi (išriedėjusi iš senosios persų kalbos), partų, sogdų ir sakų. Sogdų kalba pirmajame m. e. tūkstantmetyje buvo tarptautinė Vidurinės Azijos kalba, vėliau asimiliuota tiurkų kalbų.

Naujosios epochos labiau paplitusios kalbos yra šios: naujoji persų (oficialioji dabartinio Irano kalba, apie 10 mlj. žmonių), afganų, arba puštų (apie 8 mlj.), valstybinė Afganistano kalba, turinti XVI a. rašto paminklus, kurdų (apie 6 mlj. Turkijoje, Irake, Irane ir Kaukazo respublikose), beludžių (apie 2 mlj. Irano ir Pakistano pasieny), tadžikų (apie 1,2 mil. Tadžikijoje, Irane) ir osetinų (apie 300 000 Osetijoje).

Palyginti negausi yra dardu kalbų atšaka. Jai priklauso tarpinės tarp indų ir iranėnų kalbos, kuriomis šnekama šiaurės vakarų Indijoje (vad. Dardistane). Iš viso šios atšakos kalbomis šneka tik apie 6 mlj. žmonių. Žinomesnės iš jų: bašgalų, pašajų, šinų, astorų.